AMSTERDAM GUIDE

Eldste spor fra 1443

Segl
Privilege fra 1443

Det eldste norske spor i Amsterdam befinner seg i kommunearkivet i Amsterdam (Gemeente Archief Amsterdam).
Det består av et originalt eksemplar på pergament av det som i Norges Gamle Love*) blir omtalt som et åpent brev, hvor det kunngjøres at Amsterdams borgere får drive handel med Norge, spesielt er nevnt byen Bergen, fri og uhindret. Men ikke med Island, står det også. Brevet er utgitt den 24. august 1443.
Forut for dette brevet var det 1. juni 1443 utstedt en lov om de samme rettighetene*).

*) Se: NORGES GAMLE LOVE
ANNEN RÆKKE 1388 - 1604 IFØLGE OFFENTLIG FORANSTALTNING UTGIVENE VED
ABSALON TARANGER
FØRSTE BIND 1388 - 1447
KRISTIANIA 1904Kong Christoffer av Bayern

Christoffer
Christoffer av Bayern

Brevet gir uttrykk for det som ble bestemt ved lov den 1. juni 1443, nemlig at Amsterdam fikk som privilegiet at byens borgere kunne handle fritt med Norge. Loven ble utstedt av kong Christoffer av Bayern, som da var konge over Danmark, Sverige og Norge (vi var fortsatt i Unionstiden, etter dronning Margaretha).Transkripsjon

Wij

Transkripsjonen har jeg funnet i "NORGES GAMLE LOVE" på side 229. Språket ligner mye mer på nederlandsk enn på norsk. At byen Bergen er spesielt vektlagt kommer klart frem. Siden originalen er på 13 linjer velger jeg å skrive transkripsjonen likedan.
Jeg er litt kritisk til kvaliteten av denne transkripsjonen. F.eks. står Dennemarcken bokstavet med to 'n', mens det er lett å se at det står kun én 'n' i originalen...
Den lyder så:
Wij Cristoffer van Godes gnaden to Dennemarcken, Sweden Norwegen, der Wende vnde der Goten ko
ninck pfaltzgraue bij deme Rine vnnd hertighe jn Beyern doen witlik allen de dessen vnsen breff zeen
offte horen lesen, jn vnseme rike Norweghen vede besundern vnsen leuen, getruwen vogheden, lagh
mannen, borgermeistern, raetmannen vnnd eren vmbodesmannen, besundern jn vnser stat Berghen jn
Norweghen, dat de van Ampsterdam vte Hollant moghen vriigh, vngehindert vnnd veligh kopsla
ghen jn vnsem vorbenomedem rike Norweghen, wor en des behoff wert, sunder in Jislande vnnd andern
schatlanden, de vorboden sin, vnnd geuen vnsen vorbenomeden vogheden vnnd ambitmannen eren von
liken tollen vnnd rechticheit, de en mit rechte boert wt to geuende. Worumme wii beden vnnd beuelen vnsen
vorbenomeden vogheden vnnd ambitmannen, dat see de vorbenomeden jnwonre van Ampsterdam wor se
komende werden in vnseme rike Norweghen vorbenomet, van vnser weghen vorderen vnd vorderen laten
vnnd nicht hinderen noch hinderen laten vnder vnser koninckliken hulde vnnd vngnade, so lange also de
se dat van vnser gnaden hebben. Geuen vnnd screuen vp vnsem slote Kopenhauen vnder vnsem
secretediebeati Bartholomei apostoli, anno Domini med quadragesimo tertio.
IJzeren Kapel (Jernkapellet)

Jern Kapell
Jern Kapell med Charterskap

Selve dokumentet er blant de eldste (men ikke den aller eldste) som oppbevares i Amsterdam. Helt frem til slutten av 1800-tallet ble byens privilegier og andre viktige dokumenter oppbevart i Jernkapellet i Oude Kerk i et s.k. charterskap, som er et skap beslått med jern.St. Olofskapel (St. Olavskapellet)

Olofskapellet
St. Olofskapel

Gamle historieskrivere i Amsterdam, deriblant Jan Wagenaar, og før ham Commelin, har skrevet om relasjonen mellom utstedelse av privilegiet og bygging av Olofskapellet.
De eldste bevarte dokumenter hvor St. Olofskapellet blir nevnt synes å være fra 1451, og generelt blir antatt at utstedelsen av handelsprivilegiet var anledning til å bygge denne Olavskirken.Tilbake --> Norske Spor     Terug --> Noorse Sporen

AMSTERDAM GUIDE    Fokke F. van der Meer  ©   Porsgrunn   Norge